• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
msbuty.pl

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania Serwisu oraz zawierania i realizacji Umów sprzedaży zawieranych za jego pośrednictwem, jak również za pośrednictwem telefonu i dotyczy zarówno Konsumentów, jak i Użytkowników nie będących Konsumentami.

 2. Serwis (sklep internetowy) dostępny pod adresem msbuty.pl jest prowadzony przez Waldemara Żemło prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MS buty Waldemar Żemło z siedzibą w Łowiczu (99-400) przy ul. Armii Krajowej 31A, NIP: 8341008219, REGON: 750414471, adres e-mail: kontakt@msbuty.pl, numer telefonu: 660 632 401.

 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem w chwili wejścia na stronę internetową Serwisu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

 4. W celu skorzystania z Serwisu należy dysponować:

  1. urządzeniem mającym dostęp do Internetu (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smart fon),

  2. powszechnie używaną, zaktualizowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

  3. w przypadku Użytkowników dokonujących Zamówień: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

  4. w przypadku Użytkowników dokonujących Zamówień telefonicznych: posiadanie telefonu.

 5. Do pełnego korzystania ze wszystkich aplikacji Serwisu niezbędne jest obsługa javascript oraz akceptacja plików Cookies.

 

 • 2 Definicje

       Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają odpowiednio:

 1. Cena – cena należna Sprzedawcy od Użytkownika tytułem przeniesienia własności Towarów w ramach zawartej Umowy sprzedaży; Cena nie zawiera dodatkowych kosztów, w tym kosztów wysyłki, chyba że odrębne warunki sprzedaży stanowią inaczej (np. regulamin promocji);

 2. Hasło – ciąg znaków podanych przez Użytkownika w toku rejestracji umożliwiający późniejszą autoryzację dostępu do Profilu;

 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą (Usługodawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

 5. Koszyk – część Serwisu, w której Użytkownik może uzyskać podgląd na wybrane przez niego Towary oraz dokonać ich Zamówienia;

 6. Login – adres e-mail Użytkownika wskazany w toku rejestracji;

 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom otrzymywanie od Usługodawcy informacji w szczególności o Towarach, Serwisie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Użytkownika adres e-mail, za wyraźną zgodą Użytkownika.

 8. Profil – część Serwisu udostępniona Zarejestrowanemu Użytkownikowi, w której może on zapisywać i modyfikować swoje dane, przeglądać historię Zamówień oraz status złożonych Zamówień. Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje dostęp do Profilu przy pomocy Loginu i Hasła, których weryfikacja następuje poprzez logowanie do systemu informatycznego.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 10. Serwis – sklep internetowy pod nazwą msbuty.pl prowadzony przez Sprzedawcę (Usługodawcę) i umożliwiający Użytkownikom dokonywanie zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcę (Usługodawcę);

 11. Sprzedawca (Usługodawca) - Waldemar Żemło prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MS buty Waldemar Żemło z siedzibą w Łowiczu (99-400) przy ul. Armii Krajowej 31A, NIP: 8341008219, REGON: 750414471, adres e-mail: kontakt@msbuty.pl, numer telefonu: 660 632 401;

 12. Towar – rzecz będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Użytkownikiem;

 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem są Towary, co do których Sprzedawca przyjął ofertę złożoną w Zamówieniu; w ramach Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi określonych Towarów, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz dodatkowych, zaakceptowanych przez Użytkownika kosztów (w szczególności kosztów wysyłki); Umowa sprzedaży zawierana jest z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie; każdy Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy sprzedaży bez względu na ilość Towarów będących przedmiotem Zamówienia;

 14. Usługa świadczona drogą elektroniczną - świadczenie realizowane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w ramach  Serwisu w oparciu o Regulamin;

 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.);

 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

 17. Użytkownik — każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu;

 18. Zamówienie – oferta nabycia określonych Towarów złożona przez Użytkownika Sprzedawcy;

 19. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji zgodnie z Regulaminem;

 

 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną; Rejestracja

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

  1. umożliwienie składnia Zamówień na warunkach określonych w Regulaminie,

  2. prowadzenie Profilu Zarejestrowanego Użytkownika i świadczenie usług w ramach Profilu,

  3. Koszyk,

  4. Newsletter,

  5. zgłaszanie reklamacji drogą elektroniczną związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 2. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, teksty, treść i układ graficzny oraz inne oznaczenia stanowią przedmiot praw Usługodawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca w ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną umożliwia Użytkownikom przeglądanie tych materiałów.

 3. Dostęp do Serwisu oraz świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną wymienionych w ust. 1 powyżej jest nieodpłatne. Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty Ceny i innych kosztów na podstawie Umowy sprzedaży.

 4. W celu założenia Profilu Użytkownik dokonuje rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu, w którym Użytkownik podaje określone dane, zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz kliknięciu opcji „Rejestracja”. W ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik ustanawia również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Serwisu.

 5. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr, interesów lub tajemnicy objętej ochroną ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego.

 6. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Profilu. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego otrzymanego od Usługodawcy na podany w toku rejestracji adres e-mail.

 7. Dokonanie rejestracji nie jest obowiązkowe dla złożenia Zamówienia.

 8. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę w zakresie prowadzenia Profilu (usunąć Profil) poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy pocztą elektroniczną (e-mail) lub listownie.

 9. Koszyk stanowi usługę jednorazową, która wygasa wraz z zakończeniem danej sesji w Serwisie. Możliwe jest jednak zapamiętanie danych w ramach Koszyka z wykorzystaniem plików Cookies. Dodanie Towaru do Koszyka nie stanowi ich rezerwacji.

 10. Dla rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie przez Użytkownika odrębnej zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 11. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą lub na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą.

 12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy pocztą elektroniczną (e-mail) lub listownie.

 

 • 4 Składanie Zamówienia; Umowa sprzedaży

 1. Zamówienia mogą być składane w każdym czasie przez wszystkich Użytkowników. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, soboty, niedziele oraz święta, mogą być rozpatrzone w kolejnym dniu roboczym.

 2. Zamówienia mogą być składane w Serwisie lub telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi w Serwisie. Sprzedawca nie wyklucza dodania kolejnych sposobów składania Zamówień, co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu.

 3. Wszystkie główne elementy treści Umowy sprzedaży są Użytkownikowi udostępniane przed złożeniem Zamówienia na stronie danego Towaru. Są to w szczególności: rodzaj Towaru, jego właściwości, rozmiar, orientacyjny czas realizacji wysyłki, cena oraz koszt dostawy.

 4. Wszystkie ceny zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (ceny brutto). Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym towarze w chwili złożenia Zamówienia. Ceny zamieszczone przy towarach nie obejmują kosztów dostawy.

 5. Informacje umieszczone w Serwisie lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy sprzedaży, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy..

 6. Złożenie Zamówienia w Serwisie przebiega w następujący sposób:

  1. Użytkownik dokonuje wyboru Towarów oraz dodaje je do Koszyka;

  2. Użytkownik przechodzi do Koszyka, gdzie weryfikuje dodane Towary, a następnie przechodzi do formularza Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie”;

  3. formularz Zamówienia:

   • Zarejestrowany Użytkownik przed przejściem do formularza Zamówienia loguje się do Profilu, a po otwarciu formularza Zamówienia weryfikuje aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,

   • Użytkownik, który nie dokonał rejestracji wypełnia formularz Zamówienia w zakresie danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,

   • dane niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży to: imię, nazwisko, adres do dostawy (ulica, numer domu oraz mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, numer telefonu do kontaktu; edytowanie Towarów będących przedmiotem Zamówienia możliwe jest wyłącznie w Koszyku;

   • w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, w celu otrzymania faktury VAT konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu Zamówienia i podanie koniecznych danych, w tym NIP; Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu, drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail;

   • Użytkownik dokonuje wyboru metody płatności spośród dostępnych w formularzu Zamówienia;

   • Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych w formularzu Zamówienia;

   • Użytkownik weryfikuje zamawiane Towary oraz ich Cenę oraz dodatkowe koszty związane z zawarciem Umowy sprzedaży – w tym koszt dostawy;

   • Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiednich checkobxów w formularzu Zamówienia;

  4. Użytkownik przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) klikając przycisk „Zamów i zapłać” akceptując tym samym, że Zamówienie wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty na rzecz Sprzedawcy; po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa jego samodzielna zmiana;

  5. w zależności od metody płatności, Użytkownik może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

 7. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem innych niż Serwis środków porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie), złożenie Zamówienia przebiega w następujący sposób:

  1. Sprzedawca wysyła do Użytkownika wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy sprzedaży,

  2. Użytkownik przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail wskazany w wiadomości, o której mowa w lit. a powyżej oraz akceptuje Regulamin.

 8. Na łączną wartość Zamówienia składają się: Cena, koszty przesyłki oraz ewentualne inne koszty wybranych przez Użytkownika dobrowolnych, płatnych usług.

 9. Sprzedawca dopuszcza możliwość dowolnego określenia progu minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Towarów jest darmowa.

 10. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży. W przypadku zmiany ceny po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 11 poniżej. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowej Ceny zamówienie uważane jest za anulowane.

 11. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest dostępność danego Towaru. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca sprawdza dostępność Towaru i potwierdza przyjęcie Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Użytkownika w możliwym do zrealizowania zakresie (przyjęcie oferty) lub odmawia przyjęcia oferty z powodu braku Towaru lub w przypadku, gdy Użytkownik nie wywiązał się kiedykolwiek wcześniej z zawartej Umowy sprzedaży – w szczególności nie odebrał zamówionego Towaru lub nie dokonał terminowej zapłaty.

 12. Umowa sprzedaży Towaru objętego Zamówieniem zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą w chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zgodnie z ust. 11 powyżej.

 13. W przypadku braku możliwości przyjęcia którejkolwiek z ofert złożonych w ramach Zamówienia, Umowa sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Użytkownikowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia § 10 ust. 2 i 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

 • 5 Sposoby dokonywania płatności; Dostawa Towarów; Realizacja Zamówień

 1. Zapłata za Towar może nastąpić w następujący sposób:

 2. gotówką przy odbiorze osobistym;

 3. przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem instytucji płatniczej Tpay lub PayU w chwili zamówienia;

 4. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Serwisie w zakładce „Sposoby płatności”;

 5. gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).

 6. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek okoliczności uniemożliwiające dokonanie płatności przez banki lub Tpay, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez te podmioty usług płatniczych będących przedmiotem odrębnej umowy. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać bezpośrednio do banku, a w przypadku metody płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, do Tpay.

 7. W przypadku dokonania przez Użytkownika płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. c powyżej, warunkiem przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy sprzedaży zaksięgowanie płatności przez Sprzedawcę, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 6 poniżej liczony jest od dnia zaksięgowania płatności.

 8. Sprzedawca wysyła Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że z Umowy sprzedaży wynika inaczej. Wszystkie możliwe sposoby oraz koszty dostawy są wskazane każdorazowo w formularzu Zamówienia.

 10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni i stanowi czas, w jakim Sprzedawca przygotuje zamówione Towary i wyda przesyłkę przewoźnikowi celem dostarczenia do Użytkownika. Termin wysyłki podany w Serwisie, na stronie Towaru, stanowi orientacyjny minimalny czas wysyłki. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia:

  1. zawarcia Umowy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a i d powyżej;

  2. zaksięgowania płatności – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w lit. b i c powyżej.

 11. Sklep w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy, opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, przez przewoźnika, w tym wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych lub niezawinionych. Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy Towaru należy zgłaszać przewoźnikowi.

 12. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru lub celowe nie odbieranie, jest warunkiem rozwiązującym Umowę sprzedaży, a Klient w takim przypadku zobowiązuje się na podstawie wezwania do zapłaty od Sprzedawcy do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych i zwrotnych w takim przypadku, co nie pozbawia Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w takim przypadku.

    

 • 6 Bezpieczeństwo

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn od niego niezależnych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Serwisu.

 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 3. Profil jest przypisany wyłącznie do jednego Zarejestrowanego Użytkownika i nie może być udostępniany osobom trzecim. Usługodawca nie wyraża zgody na zbycie lub powierzenie Profilu innej osobie na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.

 4. Użytkownik zobowiązuje się w każdym czasie, w szczególności do:

  1. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, zasad współżycia społecznego oraz Netykiety, której zasady znajdują się m.in. na stronie internetowej www.netykieta.prv.pl;

  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności takich, które mogą destabilizować pracę Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego;

  3. niepodejmowania działań polegających na:

   • rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;

   • podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników, danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub ingerencję w techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu lub realizowania płatności;

   • modyfikowania w sposób nieuprawniony jakichkolwiek zasobów czy materiałów dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Serwisu Cen lub opisów Produktów.

  4. Zakazane jest posługiwanie się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Wszelkie treści o takim charakterze będą usuwane przez Usługodawcy.

  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa oraz za szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych Usługodawcy lub osób trzecich, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.

  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych i w celu jej zapobieżenia zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się m. in. w odpowiednie, aktualne oprogramowanie antywirusowe.

 • 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) jest Sprzedawca (Usługodawca). Dane przetwarzane będą przez Sprzedawcę (Usługodawcę) w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz świadczenia pozostałych usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę (Usługodawcę). Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie rejestracji Profilu, złożenie Zamówienia oraz zawarcie i realizację Umowy sprzedaży.

 2. Usługodawcy stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych.

 3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności znajdującej się w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności.

 • 8 Postępowanie reklamacyjne; Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Reklamacje w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wad lub niezgodności Towaru z Umową sprzedaży mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@msbuty.pl oraz pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy (Usługodawcy).

 2. Podstawą odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towarów są przepisy art. 43a i nast. Ustawy o prawa konsumenta (brak zgodności Towaru z umową).

 3. Odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z umową wobec Użytkowników niebędących Konsumentami zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

 4. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Warunki gwarancji i realizacji uprawnień z gwarancji reguluje wówczas odrębny dokument dołączony do Towaru. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji należy je kierować bezpośrednio do producenta.

 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

  1. oznaczenie składającego reklamację (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub e-mailowy, numer zamówienia),

  2. przedmiot reklamacji,

  3. żądanie reklamacji,

  4. okoliczności uzasadniające reklamację,

  5. gdy dla oceny zasadności żądań Użytkownika, konieczne jest zbadanie towaru, wówczas towar należy wysłać na adres Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonego zgłoszenia.

 7. W zakresie reklamacji dotyczących Towaru zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne. Postanowienia regulaminu w tym zakresie mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy (Usługodawcy) do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

 9. Szczegółowe informacje na temat dostępnych dla Konsumenta pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

 10. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR zawiera nadto informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

 • 9 Rozwiązanie Umowy; Zmiana Regulaminu
   

  1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na podstawie Regulaminu w sposób określony w §3 Regulaminu.

  2. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na postawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie Profilu w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jak również w przypadku zaprzestania działalności Serwisu. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Usługodawca przesyła na adres e-mail Zarejestrowanego Użytkownika.

  3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie z następujących przyczyn:

   1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż, świadczenie usług drogą elektroniczną lub dotyczących praw konsumenta w zakresie wpływających na relacje Usługodawcy i Użytkowników;

   2. zmiana zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną lub istotnych zasad składania Zamówień, dokonywania płatności, zawierania Umów sprzedaży lub realizacji Zamówień;

   3. zmiana sposobu świadczenia usług ze względów technicznych lub informatycznych.

  4. Zmiana Regulaminu w stosunku do Zarejestrowanych Użytkowników wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Zarejestrowani Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

  5. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu dla Zamówień złożonych przed tą zmianą.

 

 • 10 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:

  1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

  2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów;

 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument dokonując płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. wkładki do butów).

 6. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru wymaga złożenia oświadczenia na piśmie (drogą elektroniczną lub pocztową na adres siedziby sprzedawcy). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musi odpowiadać przedstawionemu wzorowi.

 • 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej msbuty.pl . Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą elektroniczną.

 2. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu, w taki sposób, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest mniej korzystne dla Konsumenta niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zastosowanie znajdują przepisy prawa.

 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 5. Spory między Sprzedawcą (Usługodawcą) a Użytkownikami niebędącymi Konsumentami będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy (Usługodawcy).

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 18 lutego 2018 r.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu sklepu internetowego msbuty.pl

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

…………………………

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

MS BUTY WALDEMAR ŻEMŁO

Armii Krajowej 31 A

99-400 Łowicz

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. ………………………………………………………………………………………………

nazwa, data Zamówienia, nr Zamówienia, data odbioru przesyłki

 1. ………………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………………

  4. Numer konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze ...............................................................................

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)